Historie


Napsáno v roce 2003

Rváčovské katastrální území leží 2,5 km severozápadním směrem od Lomnice nad Popelkou a zahrnuje tyto osady – Skuhrov, Rváčov, Černá, Dráčov a Tikov.
Usnesením obecního zastupitelstva těchto osad byl zde 6.ledna 1903 založen hasičský sbor.

  V době svého vzniku čítal 10 členů zakládajících, 13 přispívajících a 22 činných. Jeho vybavení bylo oproti okolním a již dříve ustaveným sborům poměrně na dobré úrovni. Hned od svého počátku vlastnil sbor dvoukolovou jednoproudní stříkačku, 100 m hadic, 2 berlovky, 3 žebříky a úplnou výstroj a výzbroj pro mužstvo. Celkové náklady na vybavení tehdy činily 2 483 korun. Tyto peníze si obec půjčila a takto vzniklý dluh splácela zemskými subvencemi a obecní pivní dávkou.

  Prvním starostou této organizace se stal Jan Mikule ze Skuhrova čp.8, Svou funkci zastával dlouhých 30 let. Ještě déle než starosta se věnoval své pozici velitel Petr Bartoš za Rváčova čp.22. Ten vykonával svoji funkci 32 let a odstoupil až v roce 1935 z důvodu své nemoci.

  Ostatní členové prvního vedení sboru tak dlouho ve svých funkcích nepůsobili. Byli to: jednatel – Josef Rutkovský z Černé čp. 42, pokladník – Josef Stránský ze Skuhrova čp.1, četař u stříkačky – Vincenc Mikule za Rváčova čp. 7 a četař lezců – Václav Blažek ze Rváčova čp. 20. Další dochovaná data o historii sboru spadají do roku 1909. Tehdy bylo organizováno 9 členů zakládajících, 6 přispívajících a 23 činných. V tomto roce bylo konáno celkem 5 cvičení a za zmínku stojí skutečnost, kdy při jednom z poplachů byla dvoukolová stříkačka dopravena z Černé k usedlosti pana Noska ve Rváčově (cca 1,5 km) a uvedena v činnost za pouhých 8 minut. Ve zdejším podhorském terénu je to v dané chvíli jistě pozoruhodný výkon.

  Dne 2.července 1911 se konal na Rváčově župní sjezd hasičských sborů. Jako příprava pro tento sjezd proběhlo 16 cvičení s plnou účastí členů. Zajímavostí či shodou náhod byla událost z noci před sjezdem, kdy vznikl velký požár v usedlosti Josefa Jandy v Černé čp. 12. Dřevěná chalupa vyhořela během okamžiku do základu bez jakékoli možnosti zásahu.

  V období první světové války bylo povoláno mobilizací na různá evropská bojiště 30 členů, ze kterých se 10 nikdy domů nevrátilo.

  Nový hasební prostředek obdržel sbor v roce 1924 a byla jím čtyřkolová jednoproudní stříkačka v tehdejší ceně 20 000 korun. I tento dluh byl splácen zemskými subvencemi. Skladiště pro tuto novou stříkačku vystavěli členové sboru téhož roku na pozemku hostinského Františka Kousala ze Rváčova čp. 6, který jej věnoval zdarma.

  V roce 1927 byl založen odbor žen, do kterého se přihlásilo 14 členek.

  22.července 1928 se konala slavnostní valná hromada u příležitosti 25 let trvání sboru. Na této akci byly odevzdány první čestné diplomy za pětadvacetiletou nepřetržitou činnost Janu Mikulovi, Petru Bartošovi, Josefu Krausovi, Františku Jínovi a Františku Dlouhému. Zajímavým jevem bylo, že na hlídkách, zábavách a divadelních představeních se zúčastňovali členové dle abecedního pořádku a nebylo nikdy nikoho, kdo by se nedostavil, neboť každá nekázeň byla řešena na členských schůzích a takovéto projednávání bylo považováno za nejvyšší trest.

  Další župní sjezd hasičských jednotek se uskutečnil na Rváčově 21.června 1936. Rok 1939 přinesl mnoho změn nejen do uspořádání tehdejšího Československa, ale i do organizace hasičského spolku na Rváčově. Na mimořádné valné hromadě 4.března 1939 došlo k rozdělení hasičského sboru na sbor rváčovský a sbor skuhrovský. Tím byl rozdělěn hasičský majetek včetně všech povinností a závazků původního sboru. Dvě třetiny připadly na Rváčov a jedna na Skuhrov. Prvním starostou nově vzniklého sboru na Skuhrově byl zvolen zdejší rolník Václav Kordík z čp. 3.

  Po jedenácti letech odloučené činnosti, při které oba sbory úzce spolupracují, dochází od 1.ledna 1951 k jejich opětovnému spojení. Takto ustanovený staronový sbor dostává nový název a začíná svoji působnost pod hlavičkou „Místní hasičská jednota ve Rváčově“. Do jeho čela je zvolen i nový starosta, a to Ladislav Kousal ze Rváčova čp. 6 a celkový počet členů je 28.

  Postupným přibráním nových občanů v padesátých letech dochází k rozšíření stavu hasičstva tak, že na pětapadesátileté výročí založení sboru (1958) je přítomno všech 42 činných členů.

  Rok 1958 je také rokem, kdy z důvodu zařazení jednoty do soutěže o motorovou stříkačku vzniká rváčovské soutěžní protipožární družstvo hasičů. Tuto stříkačku obdržel sbor o rok později.

  Od této chvíle se stále více ozývají hlasy po vybudování hasičské zbrojnice, kde by byl uložen hasičský materiál včetně nové stříkačky. Dosud je tento materiál skladován ve skladišti na Skuhrově. Tehdejší místní národní výbor tuto žádost bere na vědomí a po několika urgencích ze strany hasičů jim v roce 1962 přiděluje prostory v bývalé Českobratrské modlitebně na Rváčově. Tato cihlová budova postavená roku 1929 musí ale být příslušně upravena. Tuto činnost provádějí sami členové svépomocí, a tak až v roce 1964 může budova sloužit svému novému účelu. Od roku 1966 se hovoří o nutnosti postavení sušáku na hadice, ale k realizaci dochází teprve roku 1975.

  Počet členů se po menších výkyvech ustálil a v roce 1973, kdy se oslavuje sedmdesát let od založení, čítá 42 hasičů.

  Roku 1972 je zvolen za velitele soutěžního družstva Václav Šefců ze Dráčova čp. 3, čímž dochází k výraznému oživení hasičské činnosti. O rok později vzniká další soutěžní družstvo, a tím dochází na rozdělení na družstvo mužů a družstvo dorostenců. Ve funkci skončil Václav Šefců roku 1978. Umístění družstva mužů na druhém místě na okrskové soutěži v roce 1974 a jejich postup do okresního kola, kde skončilo páté, lze počítat mezi největší úspěchy novodobé historie sboru. Potvrzením výborné kvality rváčovského družstva se stalo vítězství na okrskové soutěži z roku 1975, konané doma na Rváčově. Možná i tyto úspěchy stojí za zvýšením členské základny na počet 54 (z toho 2 ženy) v roce 1976 a přidělení vybaveného hasičského vozu Tatra 805 v roce 1978. Pro toto auto bylo ovšem nutné vybudovat odpovídající garáž, což se ještě téhož roku podařilo. Zároveň zde byla pořádána okrsková soutěž, kde hasiči z rváčovského spolku skončili šestí.

  Zatím poslední akce tohoto druhu proběhla na Rváčově v roce 1988 a v roce 2003 v rámci oslav stého založení sboru.

  Od 1.července 1985 dochází ke zrušení tehdejšího Místního národního výboru Rváčov a obec je přidělena pod správu Lomnice nad Popelkou. Tímto aktem připadají i hasičské budovy a vybavení novému vlastníkovi.

  Poslední stavební akcí našich hasičů bylo vybudování vodovodu a kuchyně v prostorách hasičské zbrojnice v roce 1994.

  Sbor dobrovolných hasičů Rváčov se jako činný podílel a podílí na téměř veškerých aktivitách spojených s děním v obci. Především to byla a je snaha zabránit vzniku požáru a podřídit tomuto všechny kroky.

  Další nezanedbatelnou složkou bylo a je organizování různých brigád, jejichž výnos je významnou položkou v rozpočtu spolku. Rovněž i akce kulturního a sportovního rázu jsou spojeny se členy hasičského sboru.

SDH Rvacov (*1903)